De ministerraad volgt het voorstel van de minister van Middenstand Denis Ducarme en keurt het ontwerp van koninklijk besluit goed dat onze deontologische code moet wijzigen

Zoals we reeds toelichtten in onze nieuwsbrief van januari staat een herschrijving van de deontologische code op de agenda van onze voogdijminister. Deze aanpassing heeft als bedoeling om de draagwijdte van het beroepsgeheim en de discretieplicht in de deontologische code van psychologen te verduidelijken. Zo zijn sommige passages in de huidige code deels in tegenspraak met een aantal bepalingen van het Strafwetboek, maar wordt ook verwarring gecreëerd tussen het beroepsgeheim en de discretieplicht. De ontwerptekst die nu werd goedgekeurd door de ministerraad tracht deze problemen op te lossen via de volgende wijzigingen:

  • de titel van hoofdstuk III wordt veranderd naar 'De plichten van de psychologen' om het zo in overeenstemming te brengen met de feitelijke inhoud van het hoofdstuk en om iedere vorm van verwarring uit te sluiten;
  • afdeling I en II van hoofdstuk III worden geschrapt om de fouten die in deze stukken voorkomen weg te werken;
  • een nieuw artikel wordt ingevoegd dat de verwarring tussen het beroepsgeheim en de discretieplicht beoogt te doorbreken;
  • de titel van afdeling III van hoofdstuk III wordt geschrapt gezien deze titel met de bovenstaande wijzigingen nog maar weinig bestaansreden heeft.

Het ontwerp van koninklijk besluit werd inmiddels ter advies doorgestuurd naar de Raad van State.

We houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen betreffende dit dossier.

Deze tekst is gebaseerd op het persbericht verstuurd door het kabinet van minister Ducarme. U kunt de originele tekst integraal raadplegen op: http://www.presscenter.org/nl/pressrelease/20180316/voorschriften-inzake-de-plichtenleer-van-de-psycholoog?setlang=1


 
Deel deze pagina