Belang van het kind in het toestemmingsvraagstuk

Deze pagina werd gecreëerd op 02/09/2022.

Gebruikte afkortingen: WPR = Wet Patiëntenrechten, IVRK = Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind

Ingeval de ouders het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen, moeten deze in principe beiden akkoord gaan met de opstart van de begeleiding van hun wilsonbekwame minderjarige kind.

Evenwel kunnen er zich situaties voordoen waarbij u niet het akkoord bekomt van één of beide ouders. In het belang van de wilsonbekwame minderjarige patiënt en teneinde een bedreiging van diens leven of een ernstige aantasting van diens gezondheid af te wenden, kan u niettemin de begeleiding opstarten (en moet u dit zelfs doen), in voorkomend geval na multidisciplinair overleg (art. 15, §2 WPR, art. 3 IVRK). Indien u hier gebruik van maakt, moet u een schriftelijke motivering toevoegen aan het patiëntendossier (art. 15, §3 WPR). Deze schriftelijke motivering kan nuttig zijn indien er achteraf discussie zou ontstaan, en er bv. een tuchtklacht zou worden ingediend.

Een inschatting maken van het belang van de wilsonbekwame minderjarige patiënt en diens hulpnood is geen evidentie. Vandaar reiken wij een aantal niet-exhaustieve elementen aan die u in aanmerking kunt nemen bij deze afweging:

  • Het kind zien zonder de toestemming van beide ouders kan het loyaliteitsconflict voeden dat het kind kan voelen ingeval van echtscheiding
  • Een therapie zonder de toestemming van beide ouders kan minder efficiënt zijn, ingeval de niet-toestemmende ouder duidelijk aangeeft aan het kind dat die de therapie niet nodig heeft
  • Risico dat de psycholoog diens neutraliteit verliest
  • Risico van « instrumentalisatie » van de therapie
  • Graad van conflict tussen de ouders
  • De verhouding van de hulpvraag ten aanzien van de ouder(s), in die zin dat aan de weigering tot toestemming meer gewicht moet worden toegekend als het gaat om een hulpvraag gerelateerd aan het conflict tussen de ouders en/of de reden tot toestemmingsweigering, dan wanneer de hulpvraag hier geheel los van staat (bv. pesterijen op school)
  • Vermoeden/kennis van feiten die de minderjarige patiënt in gevaar kunnen brengen
  • De dringende nood aan hulp voor de minderjarige patiënt
  • De mening van de patiënt, rekening houdend met diens leeftijd en maturiteit

Het is belangrijk om nota te maken van uw reflectieproces in het patiëntendossier. Dit helpt u ingeval van eventuele onenigheid. Bovendien kan dit uw reflectie verder alimenteren.

Uiteraard kan u ook steeds overleggen met een collega of contact opnemen met een meer gespecialiseerde instantie, mits inachtneming van het beroepsgeheim. Van dit overleg kan u tevens nota maken in het patiëntendossier.

U kan ook steeds contact opnemen met de studiedienst van de Psychologencommissie via het volgende mailadres: studiedienst@compsy.be.


 
Deel deze pagina