Contact tracing & het beroepsgeheim

Gepubliceerd op 19/05/2020

Contactonderzoek ingeval u besmet bent met Covid-19

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is de overheid gestart met contactonderzoek, ook wel contact tracing genoemd. Indien u zelf positief testte op het virus, of indien uw arts een sterk vermoeden heeft dat u besmetwas, kan u opgebeld worden door een overheidsmedewerker die u vragen zal stellen met betrekking tot de personen met wie u fysiek contact heeft gehad.

De vragen zullen meer bepaald betrekking hebben op de personen met wie u contact heeft gehad gedurende de periode die teruggaat tot minimaal 48 uur voor de start van de symptomen en maximaal veertien dagen voorafgaand aan de consultatie of de (eventuele) afname van een test. Wanneer u als psycholoog opgebeld wordt, staat het u uiteraard vrij om de namen door te geven van de personen waarmee u om privéredenen in contact kwam. De vraag of u dit ook kan voor de personen waarmee u om professionele redenen in contact kwam is evenwel van een andere aard, vermits dit mogelijks zou ingaan tegen het beroepsgeheim.

Namen doorgeven, is een schending van het beroepsgeheim

Vanuit de Psychologencommissie wensen wij te benadrukken dat u de namen van uw patiënten/cliënten niet kan doorgeven aan het contactcenter, vermits dit wel degelijk in strijd zou zijn met het beroepsgeheim. Vooreerst heeft de wetgever geen duidelijke en precieze wettelijke basis voorzien die toelaat om het beroepsgeheim te doorbreken. Verder kan noodtoestand moeilijk worden aangenomen als rechtvaardigingsgrond om het beroepsgeheim te mogen doorbreken en dit voornamelijk [1]omwille van de aanwezigheid van een valabel alternatief.[2]Dat uw patiënt/cliënt zou toestemmen met het doorgeven van zijn/haar contactgegevens doet daar geen afbreuk aan.

Dit neemt niet weg dat u – ter bescherming van de volksgezondheid en om u solidair op te stellen met de samenleving – er niet alles kan aan doen om zoveel als mogelijk mee bij te dragen aan de strijd tegen de Covid-19 pandemie.

Valabel alternatief: wat te doen in de praktijk?

Ingeval u opgebeld wordt door een contactopspoorder geeft u de namen van uw patiënten/cliënten niet door.

U vraagt wel aan de contactopspoorder om het referentienummer van uw dossier op te geven. U vertelt aan de contactopspoorder dat u dit referentienummer met uw patiënten/cliënten zult delen om hen te informeren. U geeft mee aan de contactopspoorder dat u op deze wijze handelt om uw beroepsgeheim te waarborgen en toch uw verantwoordelijkheid op te nemen.

Vervolgens contacteertu op eigen initiatief uw patiënten/cliënten met wie u fysiek contact heeft gehad binnen de bovenvermelde periode met het nieuws dat u besmet bent (of dat er een sterk vermoeden bestaat dat u besmet bent) met Covid-19.

  • U kan hen daarbij informeren over het feit dat u hun gegevens niet kan meedelen aan de coronaopsporingslijn, omwille van uw beroepsgeheim, maar dat zij wel zelf contact kunnen opnemen met hun behandelend huisarts.
  • Om de opvolging zo makkelijk mogelijk te laten verlopen, kan u hen het referentienummer van uw dossier meegeven, alsook de datum waarop u met hen het laatst fysiek contact had. Deze informatie kunnen uw patiënten/cliënten vervolgens doorgeven aan hun behandelend huisarts.

Op deze wijze neemt u als psycholoog, met inachtneming van het beroepsgeheim, uw verantwoordelijkheid op ter bescherming van de volksgezondheid en ter bescherming van het recht op goede, kwaliteitsvolle zorg:

  • Ten aanzien van de samenleving, in die zin dat u zich enerzijds mee inzet tegen de verdere verspreiding van Covid-19 en anderzijds mee helpt aan het niet-overbelast raken van de gezondheidszorg;
  • Ten aanzien van uw patiënt/cliënt, die geïnformeerd wordt over het feit dat hij/zij in contact is geweest met iemand die besmet is met Covid-19 (of met iemand waarvan een sterk vermoeden bestaat dat deze besmet is met Covid-19).

Op deze manier zal uw patiënt/cliënt bovendien weten wie de besmette persoon is (namelijk u) – in tegenstelling tot de normale gang van zaken, waarbij de anonimiteit door de contactopspoorder wordt gegarandeerd. Voor patiënten/cliënten die moeilijk met onzekerheid kunnen omgaan, is dit mogelijks zinvol.

Verder wordt het recht op privéleven van uw patiënt/cliënt op deze manier beter gegarandeerd. Daarnaast komt deze werkwijze de vertrouwensband die u met uw patiënt/cliënt heeft ten goede.

Daarenboven laat deze aanpak toe om u te informeren over de gemoedstoestand van uw patiënt/cliënt. Indien uw patiënt/cliënt bijzondere moeilijkheden zou ervaren door de situatie, kan u uw patiënt/cliënt zo onmiddellijk doorverwijzen naar een collega.

Tot slot verwijst u – door aan te raden contact op te nemen met de huisarts – uw patiënten/cliënten door naar de persoon die het meest geschikt is om een inschatting van de situatie te maken en eventuele vragen van uw patiënten/cliënten te beantwoorden.

U kunt uw patiënten/cliënten op voorhand informeren over het feit dat u in geval van een coronavirusinfectie en contactonderzoek gebruik zult maken van dit alternatief.

Algemene informatie

Alle algemene informatie in verband met het contactonderzoek kan u hier vinden.

[1] Vraagtekens kunnen ook worden geplaatst bij de voorwaarde van de aanwezigheid van een actueel, zeker en ernstig gevaar.

[2] Zie voor meer informatie over de noodtoestand als rechtvaardigingsgrond om het beroepsgeheim te kunnen doorbreken: https://www.compsy.be/nl/noodtoestand.


 
Deel deze pagina