Conventie: Verstrekking van psychologische zorg

Een versterkt psychologisch zorgaanbod gecoördineerd in heel België

Onlangs werd een overeenkomst bereikt tussen het RIZIV, de FOD Volksgezondheid en de sector geestelijke gezondheidszorg, waardoor de toegang tot eerstelijnspsychologische zorg voor de hele bevolking werd uitgebreid. De lokale netwerken voor geestelijke gezondheidszorg zullen door het RIZIV worden gefinancierd. Dit toegankelijker psychologisch zorgmodel wordt geleidelijk uitgerold vanaf september 2021. De nieuwe overeenkomst maakt deel uit van het protocol "geestelijke gezondheidszorg" dat eind 2020 werd goedgekeurd.

Waar gaat het concreet om?

De zorg is georganiseerd volgens 2 leeftijdscategorieën: patiënten kunnen gebruik maken van het netwerk "kinderen en adolescenten" (jonger dan 23 jaar) of van het netwerk "volwassenen" (ouder dan 15 jaar).

Deze leeftijdscategorieën overlappen elkaar om een passend aanbod te garanderen voor mensen van 15 t.e.m. 23 jaar, die dus hun zorgnetwerk (jongere of volwassene) kunnen kiezen volgens hun noden.

De financiering van deze zorg is georganiseerd volgens 2 types van psychologische zorg:

 • Psychologische zorg in de eerste lijn: interventies van korte duur en/of lage intensiteit die bijdragen tot het behoud of herstel van psychisch welzijn.
  Kinderen en adolescenten (-23 jaar) hebben recht op 10 individuele sessies of 8 groepssessies per periode van 12 maanden. Volwassenen (+15 jaar) hebben recht op 8 individuele sessies of 5 groepssessies per jaar.
 • Gespecialiseerde psychologische zorg: voor mensen die gespecialiseerde zorg nodig hebben vanwege een onderliggende psychische aandoening.
  Kinderen en adolescenten (-23 jaar) hebben recht op gemiddeld 10 individuele sessies (maximaal 20) of maximaal 15 groepssessies per periode van 12 maanden. Volwassenen (+15 jaar) hebben recht op gemiddeld 8 individuele sessies (maximaal 20) of maximaal 12 groepssessies per jaar.

Het doel is de behoeften van de patiënt aan psychologische zorg zo snel mogelijk in kaart te brengen, door de eerste individuele sessie uit te voeren binnen een week tot maximaal een maand na de hulpvraag. Deze sessies kunnen onder bepaalde voorwaarden ook op afstand worden georganiseerd.

Om welke psychologen gaat het en onder welke voorwaarden?

De tegemoetkomingen kunnen enkel aangewend worden voor de klinisch psycholoog (of klinisch orthopedagoog) die :

 1. Met het netwerk GGZ een overeenkomst heeft gesloten;
 1. Houder is van een visum en een erkenning heeft als klinisch psycholoog/orthopedagoog en die onder die voorwaarden beschikt over een RIZIV-nummer;
 2. Klinische ervaring heeft binnen de eerstelijnspsychologische of gespecialiseerde psychologische zorg, aantoonbaar via zijn portfolio;
 3. In functie van de noden van de rechthebbende en van de sessies/groepsinterventies dat deze al heeft gevolgd binnen het netwerk GGZ, deze te informeren over het traject en het aantal sessies die (nog) tot de mogelijkheid behoren. De klinisch psycholoog/orthopedagoog baseert zich daarvoor op de informatie van het netwerk GGZ of op basis van de informatie van de rechthebbende in het kader van de anamnese;
 4. De door het netwerk GGZ lokaal georganiseerde opleiding over de werking van het netwerk GGZ volgt;
 5. Deelneemt aan de intervisie/supervisie met de andere klinische psychologen/orthopedagogen of andere professionals van het netwerk GGZ. Deze intervisie wordt lokaal georganiseerd en door het netwerk GGZ gecoördineerd;
 6. De psychologische sessies en andere opdrachten uitvoert binnen het werkingsgebied van het netwerk GGZ waarmee hij/zij een overeenkomst heeft afgesloten. Bij voorkeur gebeurt dit in de leefomgeving van de rechthebbenden. Deze opdrachten kunnen ook outreachend plaatsvinden (onder meer bij de rechthebbende thuis, in een school, een bedrijf);
 7. Die zowel loontrekkende als zelfstandige kan zijn en die voor de duur en opdracht zoals bepaald in deze overeenkomst geen andere vergoeding kan ontvangen;
 8. Per rechthebbende een individueel patiëntendossier bijhoudt. Dit dossier is in overeenstemming met de algemene bepalingen van het patiëntendossier opgenomen in de wet patiëntenrechten;
 9. In het kader van de elektronische facturatie aan de verzekeringsinstelling van de rechthebbende of de VZW IM - de informatie meedelen van de persoonlijke aandelen die geïnd worden in toepassing van deze overeenkomst en het ter beschikking stellen van een bewijsstuk aan de rechthebbende;
 10. Een ethische werkwijze toepast gebaseerd op “evidence, practice en experienced based” richtlijnen van eerstelijnspsychologische of gespecialiseerde psychologische zorg;
 11. Zich engageert in de netwerken volwassenen/ouderen en kinderen en jongeren samen voor minstens 8u/week.

Wat zijn de financiële gevolgen voor de patiënt en de klinisch psycholoog? 

Het aandeel van de patiënt in de prijs zal 11 euro per individuele sessie bedragen (4 euro als de patiënt recht heeft op verhoogde tegemoetkoming) en/of 2,5 euro per groepssessie.

De vergoeding voor klinisch psychologen en orthopedagogen zal 75 euro per individuele sessie bedragen, en 326 of 400 euro voor een groepssessie, afhankelijk van het aantal betrokken psychologen/orthopedagogen.

Per dag per rechthebbende is slechts 1 psychologische sessie of groepsinterventie vergoedbaar, met uitzondering van een sessie met de ouders, voogd of familielid.

Voor de uitvoering van dit programma werd het reeds beschikbaar budget van 39,3 miljoen euro vanaf 2021 verhoogd met 112,5 miljoen euro.

Wenst u meer informatie?

Deze overeenkomst werd onlangs gesloten en meer informatie zal binnenkort beschikbaar zijn. Algemene informatie over de overeenkomst is te vinden op de website van het RIZIV.

U kunt de overeenkomst in haar geheel raadplegen.


 
Deel deze pagina