Definitielijst

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 18/12/2018.

Inhoud

Hof van Cassatie

Het Hof van Cassatie is de hoogste gerechtelijke instantie in België en waakt over de wettigheid van rechterlijke beslissingen.

Het Hof gaat na of een vonnis of arrest (wanneer beroep en verzet niet meer mogelijk zijn) een wet schendt of een rechtsregel miskent. Het hof spreekt zich niet uit over de feiten zelf.

Bron: https://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie

Terug


Procureur des Konings

De procureurs des Konings zijn magistraten die aan het hoofd staan van de parketten in de verschillende gerechtelijke arrondissementen. België telt in totaal 14 parketten en dus ook procureurs des Konings.

De procureurs treden op als Openbaar Ministerie. Zij staan in voor de vervolging van overtreders van de wet en verdedigen de samenleving in naam van de staat.

Bron: http://www.om-mp.be/nl/over-omen https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/personen/procureur-des-konings

Terug


Rechtspraak (of 'jurisprudentie')

De 'rechtspraak' (of nog: 'jurisprudentie’) is het geheel van beslissingen uitgesproken door de verschillende jurisdicties. Hieronder vallen zowel vonnissen als arresten die door respectievelijk rechtbanken en hoven worden uitgesproken. Wanneer gerechtelijke kwesties in dezelfde richting wordt toegepast en uitgesproken door verschillende jurisdicties, vormen deze beslissingen na verloop van tijd ‘vaste rechtspraak’ waar niet snel van wordt afgeweken.

De rechtspraak vormt een belangrijke bron van informatie die kan helpen om soms zeer abstracte wettelijke begrippen, principes en regels te begrijpen en toe te passen. In tegenstelling tot het Angelsaksische rechtstelsel van “common Law” (zoals bijvoorbeeld gehanteerd in Engeland en de Verenigde Staten), heeft de rechtspraak in België in principe geen bindende waarde. Hoewel een Belgische rechter eerdere rechtspraak over het algemeen volgt, is deze daar dus niet toe verplicht.

Gebaseerd op: Deel 1. Het recht en zijn bronnen – III. Bronnen van het recht. In De Jonckheere, M. (2018). Inleiding tot het recht (6e ed.). Brugge: Die Keure, p. 26.

Terug


Rechtsleer

De rechtsleer is een verzamelterm voor het geheel van gepubliceerde opvattingen van rechtsgeleerden. Deze analyses en standpunten worden hoofzakelijk gepubliceerd in juridische boeken en tijdschriften. Net zoals de rechtspraak heeft de rechtsleer geen bindende waarde, maar vormt het een belangrijke bron van informatie die ons kan helpen om bepaalde wettelijke begrippen, principes en regels beter te begrijpen.

Gebaseerd op: Deel 1. Het recht en zijn bronnen – III. Bronnen van het recht. In De Jonckheere, M. (2018). Inleiding tot het recht (6e ed.). Brugge: Die Keure, p. 30.

Terug


 
Deel deze pagina