Psychologen voor de lijst van mede-insolventiefunctionarissen: oproep tot kandidaatstelling

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 23/12/2019.

Wanneer een zelfstandige in financiële moeilijkheden geraakt en het onderwerp vormt van een insolventieprocedure (vb. een faillissement of een overdracht van activiteiten onder gerechtelijk gezag) wordt doorgaans een insolventiefunctionaris (IF) aangesteld om de procedure af te wikkelen.

Is de insolvente beroepsbeoefenaar een psycholoog? Dan wordt bij bepaalde insolventieprocedures een andere psycholoog als mede-insolventiefunctionaris (mede-IF) aangesteld. Deze psycholoog:

 • staat de IF bij in de afwikkeling van de insolventieprocedure;
 • geeft advies m.b.t. alle deontologische kwesties en vragen die kunnen opduiken in het kader van de insolventieprocedure. Denk bijvoorbeeld aan de bewaring en overdracht van patiëntendossiers;
 • behandelt de briefwisseling (papier en elektronisch) gericht aan de psycholoog wanneer er sprake is van een faillissement.

Het is de taak van de Psychologencommissie om deze lijst van mede-IF’s samen te stellen en te beheren. De rechtbanken gebruiken deze lijst om een mede-IF aan te stellen.

Hieronder vindt u de volgende informatie:

 1. Aan welke voorwaarden moet u voldoen om zich kandidaat te stellen voor deze lijst?
 2. Moet u een uitgebreide kennis hebben van insolventierechtelijke procedures?
 3. Wat houdt uw engagement als mede-IF in?
 4. Hoe wordt u vergoed?
 5. Hoe kunt u zich kandidaat stellen?

Voor meer uitgebreide informatie over insolventie en de verschillende insolventierechtelijke maatregelen kunt u terecht op de volgende pagina van onze website.

 

1. Aan welke voorwaarden moet u voldoen om zich kandidaat te stellen voor deze lijst?

Inschrijving Psychologencommissie

U bent minimaal drie jaar ingeschreven op de lijst van psychologen bijgehouden door de Psychologencommissie.

Waarborgen van bekwaamheid en ervaring

Een mede-insolventiefunctionaris moet waarborgen bieden van bekwaming en ervaring. Het gaat hier niet om ervaring als mede-insolventiefunctionaris of op het gebied van insolventieprocedures, wel om relevante ervaring als psycholoog.

U kunt zich kandidaat stellen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt minstens tien jaar ervaring als zelfstandige binnen het ruime veld van de psychologie. Deze ervaring mag zowel zijn opgedaan in voltijds als in deeltijds verband.
 • U hebt geen tuchtstraf gekregen van de Tuchtraad of van de Raad van Beroep verbonden aan de Psychologencommissie of bij een andere officiële tuchtinstantie (vb. in een ander land).
 • U hebt kennis van de deontologische code.

Waarborgen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid

Als mede-insolventiefunctionaris moet u onafhankelijk en onpartijdig zijn. U kunt zich daarom niet kandidaat stellen indien u momenteel effectief of plaatsvervangend lid bent binnen de Tuchtraad of Raad van Beroep.

Verzekering van de beroepsaansprakelijkheid

Een mede-IF is wettelijk verplicht om een verzekering van beroepsaansprakelijkheid aan te gaan voor zijn activiteiten in het kader van deze functie.

Als psycholoog hebt u sowieso de deontologische plicht om een verzekering aan te gaan voor alle schade die u in het kader van uw beroepsactiviteit kunt veroorzaken (zie artikel 27 van de deontologische code). In functie van de verzekeraar waarbij u bent aangesloten, zullen afspraken moeten worden gemaakt rond een eventuele uitbreiding van uw polis. Dit bekijken we samen wanneer u geselecteerd wordt als mede-IF.

Bijscholing

U bent bereid om zich bij te scholen in de insolventiewetgeving en in de deontologische aspecten die hiermee samenhangen. Hiervoor wordt een opleiding georganiseerd door de Psychologencommissie (zie verder onder punt 3).

↑ Terug 

2. Moet u reeds een uitgebreide kennis hebben van insolventierechtelijke procedures?

Neen, hier helpen wij u bij. De Psychologencommissie zal een opleiding organiseren die u moet voorbereiden op deze functie. Deze opleiding zal zowel zelfstudie als contactmomenten omvatten.

Tijdens de uitoefening van uw functie als mede-IF kunt u terecht bij de Psychologencommissie die mee zoekt naar antwoorden en oplossingen in geval van vragen of probleemsituaties.

↑ Terug 

3. Wat houdt uw engagement als mede-IF in?

Opleiding

U volgt een opleiding waarin de basisbeginselen van insolventierecht en de relevante deontologische bepalingen worden toegelicht. U zult ook moeten leren werken met RegSol (het Centraal Register van Solvabiliteit), de onlineapplicatie die wordt gebruikt om insolventieprocedures af te wikkelen.

Samenwerking met de Psychologencommissie

Op periodieke basis zit u met de Psychologencommissie samen om ervaringen en informatie uit te wisselen.

Frequentie oproepen

Insolventiemaatregelen zijn nieuw voor zowel psychologen als andere vrije beroepen. We hebben daarom momenteel geen zicht op het aantal insolventiedossiers waarvoor u zal worden gevraagd.

Duur en tijdstip

Hoeveel tijd één zaak in beslag neemt zal steeds afhangen van de complexiteit en de omvang van het dossier. Een insolventieprocedure afwikkelen voor een zelfstandige klinisch psycholoog in solo-praktijk is niet hetzelfde als een insolventieprocedure voor een psycholoog uit de arbeids- en organisatiesector met een consultancy-bedrijf bestaande uit 10 werknemers.

↑ Terug 

4. Hoe wordt u vergoed?

De vergoeding die u krijgt is vastgelegd in een Koninklijk Besluit [1] en is verschillend wanneer u optreedt in het kader van een faillissement dan bij een andere insolventieprocedure.

Faillissement

U wordt samen met de insolventiefunctionaris (bij faillissement wordt deze persoon de ‘curator’ genoemd) als een college beschouwd. Dit college ontvangt één ereloon dat ook de vergoeding van de normale kosten die voortvloeien uit het faillissement omvat. Jullie dienen consensus te vinden over de verdeling van dit ereloon tussen jullie beiden. Indien jullie niet tot overeenstemming komen, hakt de rechtbank van koophandel de knoop door.

Het ereloon wordt berekend als een proportionele vergoeding per schijf berekend op de teruggeïnde en gerealiseerde activa van het faillissement (de ‘opbrengst’), met een minimum van 1500 euro. Er wordt ook rekening gehouden met de complexiteit van de zaak en de benodigde tijd. Zo kan het ereloon worden vermeerderd in functie van het tewerkgestelde personeel, het aantal schuldvorderingen, de spoed waarmee het faillissement wordt afgewikkeld…

Voor een overzicht van deze schijven, zie de tabel. Bij gebrek aan actief wordt de vergoeding vastgelegd op 1000 euro exclusief btw, ten laste van de Staat [2].

Bepaalde kosten kunnen mits goedkeuring van de betrokken rechter-commissaris bijkomend worden vergoed. Bijvoorbeeld de kost voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, het ereloon en kosten betaald aan derden (vb. advocaat, accountant, revisor), …

Mede-IF in het kader van andere insolventieprocedures dan een faillissement

Voor de begroting van deze functies zal u een schatting moeten maken van uw ereloon op basis van het aantal uur nodig voor de opdracht en het uurtarief conform de gebruiken van het beroep of in functie van de specialisatiegraad. U houdt hierbij rekening met de aard en de omvang van de taak, de omzet van de onderneming, het aantal personeelsleden, de sector waarin de onderneming actief is en de boekhoudkundige staat van het vermogen.

Op begin zal het uiteraard niet evident zijn om dit te bepalen. Het is daarom belangrijk dat u hiervoor te rade gaat bij de hoofd-insolventiefunctionaris (die hierin ervaring heeft). Maar ook hier zal de Psychologencommissie een ondersteunende rol opnemen.

Indien het niet mogelijk is om een ereloon te schatten, zal de bevoegde ondernemingsrechtbank een uurtarief vastleggen in vergelijking met andere beroepen. U hebt bovendien steeds de mogelijkheid om een herziening van de schatting te vragen indien u tijdens uw opdracht merkt dat het ereloon het voorziene bedrag zal overstijgen.

Aan het einde van uw opdracht dient u een eindafrekening neer te leggen in RegSol van uw ereloon en kosten. U maakt dit op basis van:

 • de gepresteerde uren;
 • de prestaties waarop de gepresteerde uren betrekking hebben;
 • de gemaakte kosten.

Deze eindafrekening moet worden goedgekeurd door de rechtbank.

↑ Terug 

5. Hoe kunt u zich kandidaat stellen?

U kunt zich kandidaat stellen door ons het formulier dat u via deze link vindt, ingevuld te bezorgen vóór 15 september 2018 om 23h59. U kunt dit doen op één van de volgende manieren: 

 • Elektronisch door een mail te sturen naar insolv@compsy.be met als onderwerp “Kandidaat mede-IF [NAAM] [VOORNAAM]”
 • Via de post naar het volgende adres:
  • Psychologencommissie
   Kunstlaan 3
   1210 Brussel

Wij sturen u een bevestiging bij een goede ontvangst van uw kandidatuur.


[1] Koninklijk besluit van 26 april 2018 houdende vaststelling van de regels en barema’s tot bepaling van de kosten en het ereloon van de insolventiefunctionarissen

[2] Orde van Vlaamse Balies (3 mei 2018). Nieuw KB ereloon en kosten insolventiefunctionarissen. Nieuwsbrief Orde Express, 13(9). Geraadpleegd op http://www.ordeexpress.be/artikel/164/2286/nieuw-kb-ereloon-en-kosten-insolventiefunctionarissen.


 
Deel deze pagina