Conventie terugbetaling klinisch psychologie

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 19/12/2019.

Deze legislatuur werd een budget vrijgemaakt van 22,5 miljoen voor de terugbetaling van bepaalde vormen van klinisch psychologische zorg.  Maandag 17/12/2018 legde het Verzekeringscomité van het RIZIV de modaliteiten van deze financiering vast in een conventie. Indien u op deze conventie wenst in te tekenen, moet u hiervoor een aantal stappen zetten.

Hieronder geven we meer informatie over de belangrijkste modaliteiten van deze conventie en wat dit praktisch voor u betekent. We staan stil bij de volgende aspecten:

Een aantal aandachtspunten voor u verder leest

*De Psychologencommissie brengt u louter op de hoogte van deze financieringsvorm maar neemt geen standpunt in. U dient zich hiervoor te richten tot de beroepsverenigingen.

Voor alle andere vragen over de inhoud en de praktische uitrol van de conventie dient u zich daarnaast te richten tot de aanspreekpunten die worden opgesomd onder het punt ‘meer informatie?’.

*Ook wanneer u consultaties realiseert in het kader van deze conventie, is het belangrijk dat u uw deontologische plichten in het achterhoofd houdt. We brengen hier in het bijzonder de regels rond het gedeeld beroepsgeheim (art. 14), professionele autonomie (art. 28) en financiële transparantie (art. 37) onder de aandacht:

Art. 14. “De psycholoog kan op eigen verantwoordelijkheid vertrouwelijke gegevens waarover hij beschikt delen om de doeltreffendheid van zijn werk te optimaliseren. Hiertoe past hij de gebruikelijke cumulatieve regels betreffende het gedeelde geheim: Voorafgaande inlichting en akkoord van de bewaarder van het geheim, uitsluitend in het belang van deze laatste, beperkt tot wat strikt noodzakelijk is, uitsluitend met personen die aan het beroepsgeheim onderworpen zijn en die in het kader van eenzelfde opdracht handelen.”

Art.28. Wanneer een psycholoog bij de uitoefening van zijn beroep contractueel of statutair verbonden is aan een privéonderneming of een openbare instelling, houdt dit geen wijziging in van zijn professionele plichten en in het bijzonder van de verplichtingen betreffende het beroepsgeheim en van de onafhankelijkheid in de keuze van methodes en in zijn beslissingen. Bij het opmaken van contracten maakt hij melding van de Deontologische Code en hij verwijst ernaar in zijn professionele verbintenissen.

Art. 37. “De psycholoog is verplicht eerlijk en correct te zijn wat de financiële gevolgen van zijn beroepsactiviteiten betreft. Die gevolgen maken het voorwerp uit van een overeenkomst die wordt afgesloten voor de aanvang van de tussenkomst.”

Welke vormen van psychologische zorg worden terugbetaald?

Het budget van 22,5 miljoen euro is een eerste stap in de terugbetaling van klinisch psychologische zorg. Dit is geen budget dat de terugbetaling van alle vormen van klinisch psychologische zorg mogelijk maakt. De terugbetaling wordt daarom voorbehouden aan een specifieke doelgroep. Bovendien moet u rekening houden met een aantal specifieke voorwaarden.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze financiering.

Doelgroep

Volwassenen (18-64) die kampen met de meest voorkomende psychische problemen (depressie en – angstproblemen en problematisch alcoholgebruik).

Profiel zorgverstrekker

Een erkend klinisch psycholoog of een erkend klinisch orthopedagoog.

Organisatie via de netwerken

De terugbetaling wordt ingebed in de netwerken geestelijke gezondheidszorg (107). Het budget wordt onder de netwerken verdeeld via wetenschappelijke parameters die rekening houden met de zorgnood van het werkingsgebied.

Klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen moeten zich kandidaat stellen bij een netwerk om in te stappen in het systeem. Dit netwerk is verantwoordelijk voor de selectie van kandidaten.

Doorverwijzing

Doorverwijzing door de huisarts, door de behandelend psychiater of door een psychiater verbonden aan de mobiele teams is een voorwaarde voor de terugbetaling. Na de doorverwijzing maakt de klinisch psycholoog/klinisch orthopedagoog een inschatting van de hulpnood. Indien dit meer gepast is, verwijst hij door naar laagdrempeligere hulpvormen (zelfhulp, onlinehulp, …) of naar de meer gespecialiseerde zorg.

Alleen kortdurende interventies

Enkel kortdurende interventies worden terugbetaald. Het gaat om maximaal 4 sessies, éénmalig verlengbaar met nogmaals 4 sessies.

Deze sessies omvatten: detectie en diagnostiek, algemene psychologische zorg, zelfredzaamheid bevorderen, eventuele rapportering aan de verwijzer, ....

Tarieven

De tarieven zijn als volgt vastgelegd:

  • 1e consultatie: 60 euro voor minimaal 60 minuten;
  • 2e - 4e consultatie: 45 euro voor minimaal 45 minuten;
  • 5e -  8e consultatie (éénmalige verlenging): 45 euro voor minimaal 45 minuten.

De terugbetaling wordt praktisch afgehandeld via ziekenhuizen. Hiervoor wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen het netwerk en het ziekenhuis.

De patiënt krijgt niet het volledige bedrag terugbetaald. Hij moet ook een eigen bijdrage betalen (remgeld). Hij betaalt dit rechtstreeks aan de klinisch psycholoog/klinisch orthopedagoog. Het remgeld bedraagt in principe 11 euro. Een vermindering naar 4 euro is mogelijk indien de patiënt recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming. De rest van het bedrag int de psycholoog via het ziekenhuis. Het ziekenhuis factureert op zijn beurt aan het RIZIV.

Waar dient u zich kandidaat te stellen?

Indien u in wenst te tekenen op deze financieringsvorm, dient u zich kandidaat te stellen bij het netwerk geestelijke gezondheidszorg van uw regio. Indien u praktijken hebt in verschillende werkingsgebieden, kunt u zich ook kandidaat stellen bij meerdere netwerken.

>> Klik hier voor de contactgegevens van de netwerkcoördinatoren.

Het netwerk selecteert via eerstelijnsvertegenwoordigers van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg de klinisch psychologen / klinisch orthopedagogen die mogelijks deel zullen uitmaken van het netwerk.

Indien u wordt geselecteerd, zullen afspraken worden gemaakt via een samenwerkingsovereenkomsttussen u en het netwerk. Deze gaan onder meer in op:

  • a. het aantal vergoedbare sessies per kalenderjaar;
  • b. het patiëntendossier;
  • c. de praktijkadres(sen) waar u de zorg verleent.

Aan welke criteria moet u voldoen om zich kandidaat te stellen?

In principe is een erkenning als klinisch psycholoog / klinisch orthopedagoog de basisvoorwaarde om zich kandidaat te kunnen stellen.

Zolang de erkenning als klinisch psycholoog / klinisch orthopedagoog nog niet mogelijk is, volstaat het dat de kandidaten over een visum als klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog beschikken afgeleverd door de FOD Volksgezondheid. Ook procedure voor de visumafgifte is op dit moment echter nog niet operationeel. Voor zolang dit het geval is, volstaat het om het netwerk een kopie van uw diploma te bezorgen. Dit diploma moet een masterdiploma in de psychologie zijn met een klinische psychologische oriëntatie of een master in pedagogische wetenschappen met een klinische orthopedagogische oriëntatie.

Daarnaast moeten klinisch psychologen / klinisch orthopedagogen die de sessies willen uitvoeren nog aan de volgende twee criteria voldoen:
minimaal 3 jaar professionele ervaring als klinisch psycholoog / klinisch orthopedagoog;
beschikbaar zijn om een wekelijks quotum van ten minste 4 sessies te realiseren.

Elk netwerk kan nog aanvullende voorwaarden definiëren die betrekking hebben op bepaalde lokale specificiteiten.

Meer informatie rond de stand van zaken van het visum en de erkenning? Klik hier.

Wat als er meer kandidaten zijn dan plaatsen?

Dan selecteert het netwerk de klinisch psychologen / klinisch orthopedagogen met de grootste theoretische ervaring en praktijkervaring in eerstelijnspsychologische zorg.

Wat is de planning van de uitrol van de conventie in een notendop?

17/12/2018

Goedkeuring conventie terugbetaling op het Verzekeringscomité van het RIZIV

Tot 11/02/2019

Mogelijkheid voor klinisch psycholoog / klinisch orthopedagoog om zich aan te melden bij de netwerkcoördinatoren.

11/02/2019-28/02/2019

De lijsten van klinisch psychologen / klinisch orthopedagogen worden gefinaliseerd met ondersteuning van de FOD Volksgezondheid. Ze worden overgemaakt aan de FOD en het RIZIV voor administratieve verwerking.

Van zodra de eerste lijsten geofficialiseerd zijn, worden deze geplaatst op de website van elk netwerk.

01/03/2019 – 01/04/2019

De contracten tussen de netwerken en de klinisch psychologen/orthopedagogen worden opgemaakt. Van zodra het contract is afgesloten, kan zorg binnen de conventie worden verstrekt en gefactureerd.

U haalt de deadline van 11/02/2019 niet. Kunt u ook op een later moment beslissen om in te tekenen op de conventie?

Dit is mogelijk, maar het is niet zeker dat u dan dadelijk kunt meestappen in de conventie. Wanneer u uw kandidatuur later indient dan 11/02/2019 wordt u ingeschreven op een kandidatenlijst. Deze lijsten zullen op regelmatige basis worden geëvalueerd door de netwerken in functie van hun noden en werking. Zo zal een netwerk dat nog veel plaatsen vrij heeft allicht eerder een nieuw evaluatiemoment inplannen dan een netwerk waar de plaatsen op 11/02/2019 onmiddellijk zijn ingevuld.

Wat zijn de kritieken op deze conventie?

De Psychologencommissie kan als publieke instelling van algemeen belang geen standpunt innemen over de conventie. Belangenverdediging van psychologen behoort bovendien niet tot onze taken.  Daarom verspreiden we over dit onderwerp alleen algemene en objectieve informatie via onze website.

Anderzijds zijn we ons ervan bewust dat de conventie het onderwerp vormt van heel wat debat. Voor meer informatie over de verschillende standpunten kunt u terecht bij de beroepsverenigingen. Hieronder vindt u de links naar de artikels en standpuntnota’s van de erkende beroepsverenigingen die de Plenaire Zitting vormen.

VVKP - Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (faisant partie de la Fédération belge des psychologues)

UPPCF - Union Professionnelle des Psychologues Cliniciens Francophones (faisant partie de la Fédération belge des psychologues)

APPPsy - Association des psychologues praticiens d'orientation psychanalytique

BUPsy - Beroeps Unie van Psychologen

Home

Résultat de recherche d'images pour "apppsy"

Stand van zaken terugbetaling eerstelijnspsychologische zorg

La proposition de remboursement des soins psychologiques de Maggie De Block… un premier pas constructif ou un « coup d’épée dans l’eau »?

À propos du terme «management» et de ce qu'il dissimule

 

De terugbetaling van psychologen onder voorwaarden goedgekeurd.

Meer informatie?

De volledige overeenkomst kunt u downloaden via deze link. 

Raadpleeg de informatieve fiche van de FOD Volksgezondheid en het RIZIV via deze link.

Voor meer informatie kunt u daarnaast terecht op de website www.psy107.be. U vindt hier de presentaties terug van het infomoment dat op dinsdag 18 december rond deze conventie werd georganiseerd:

  • Financiering van de eerstelijnspsychologische zorg – Harmen Lecok (kabinet minister van Volksgezondheid). Geeft een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de terugbetaling (doelgroep, profiel van de zorgverstrekker, modaliteiten van terugbetaling).
  • Eerstelijnspsychologische zorg en budgettoewijzing – prof. Ronny Bruffaerts (KULeuven). Een toelichting bij de manier waarop een budget wordt toegewezen aan elk netwerk voor het realiseren van de terugbetaling
  • Overeenkomst met de netwerken geestelijke gezondheid volwassenen (107) betreffende de creatie van een aanbod eerstelijnspsychologische zorg – Koen Deraedt (RIZIV). Een toelichting bij de samenwerkingsovereenkomst tussen het netwerk en de klinisch psycholoog / klinisch orthopedagoog, vanuit het perspectief van alle betrokken partijen. Deze presentatie geeft een overzicht van de verschillende stappen die elke partij doorloopt bij de uitrol van de conventie. Vanaf slide 9 wordt dieper ingegaan op het perspectief van de klinisch psycholoog / klinisch orthopedagoog.
  • Planning voor de uitrol in de voorzieningen – Bernard Jacob (netwerkcoördinator art. 107 projecten).

Sinds 02/01/2019 kunt u ook terecht op het mailadres info-psy@health.fgov.bevoor al uw resterende vragen. Daarnaast kunt u nog rechtstreeks contact opnemen met de netwerkcoördinator van uw regio >> Klik hier voor de contactgegevens. 


 
Deel deze pagina