Terugbetaling klinische psychologie en klinisch orthopedagogie

Deze legislatuur werd een budget vrijgemaakt van 22,5 miljoen voor de terugbetaling van bepaalde vormen van klinisch psychologische zorg.  Maandag 17/12/2018 legde het Verzekeringscomité van het RIZIV de modaliteiten van deze financiering vast in een conventie. Indien u op deze conventie wenst in te tekenen, moet u hiervoor in de nabije toekomst een aantal stappen zetten.

Hieronder geven we meer informatie over de belangrijkste modaliteiten van deze conventie en wat dit praktisch voor u betekent. We staan stil bij de volgende aspecten:

De Psychologencommissie brengt u louter op de hoogte van deze financieringsvorm maar neemt geen standpunt in. U dient zich hiervoor te richten tot de beroepsverenigingen.

Voor alle andere vragen over de inhoud en de praktische uitrol van de conventie dient u zich daarnaast te richten tot de aanspreekpunten die worden opgesomd onder het punt ‘meer informatie?’.

Welke vormen van psychologische zorg worden terugbetaald?

Het budget van 22,5 miljoen euro is een eerste stap in de terugbetaling van klinisch psychologische zorg. Dit is geen budget dat de terugbetaling van alle vormen van klinisch psychologische zorg mogelijk maakt. De terugbetaling wordt daarom voorbehouden aan een specifieke doelgroep. Bovendien moet u rekening houden met een aantal specifieke voorwaarden.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze financiering.

Doelgroep

Volwassenen (18-64) die kampen met de meest voorkomende psychische problemen (depressie en – angstproblemen en problematisch alcoholgebruik).

Profiel zorgverstrekker

Een erkend klinisch psycholoog of een erkend klinisch orthopedagoog.

Organisatie via de netwerken

De terugbetaling wordt ingebed in de netwerken geestelijke gezondheidszorg (107). Het budget wordt onder de netwerken verdeeld via wetenschappelijke parameters die rekening houden met de zorgnood van het werkingsgebied.

Klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen moeten zich kandidaat stellen bij een netwerk om in te stappen in het systeem. Dit netwerk is verantwoordelijk voor de selectie van kandidaten.

Doorverwijzing

Doorverwijzing door de huisarts, door de behandelend psychiater of door een psychiater verbonden aan de mobiele teams is een voorwaarde voor de terugbetaling. Na de doorverwijzing maakt de klinisch psycholoog/klinisch orthopedagoog een inschatting van de hulpnood. Indien dit meer gepast is, verwijst hij door naar laagdrempeligere hulpvormen (zelfhulp, onlinehulp, …) of naar de meer gespecialiseerde zorg.

Alleen kortdurende interventies

Enkel kortdurende interventies worden terugbetaald. Het gaat om maximaal 4 sessies, éénmalig verlengbaar met nogmaals 4 sessies.

Deze sessies omvatten: detectie en diagnostiek, algemene psychologische zorg, zelfredzaamheid bevorderen, eventuele rapportering aan de verwijzer, ....

Tarieven

De tarieven zijn als volgt vastgelegd:

  • 1e consultatie: 60 euro voor minimaal 60 minuten;
  • 2e - 4e consultatie: 45 euro voor minimaal 45 minuten;
  • 5e -  8e consultatie (éénmalige verlenging): 45 euro voor minimaal 45 minuten.

De terugbetaling wordt praktisch afgehandeld via ziekenhuizen. Hiervoor wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen het netwerk en het ziekenhuis.

De patiënt krijgt niet het volledige bedrag terugbetaald. Hij moet ook een eigen bijdrage betalen (remgeld). Hij betaalt dit rechtstreeks aan de klinisch psycholoog/klinisch orthopedagoog. Het remgeld bedraagt in principe 11 euro. Een vermindering naar 4 euro is mogelijk indien de patiënt recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming. De rest van het bedrag int de psycholoog via het ziekenhuis. Het ziekenhuis factureert op zijn beurt aan het RIZIV.

Waar dient u zich kandidaat te stellen?

Indien u in wenst te tekenen op deze financieringsvorm, dient u zich kandidaat te stellen bij het netwerk geestelijke gezondheidszorg van uw regio vóór 11/02/2019. Indien u praktijken hebt in verschillende werkingsgebieden, kunt u zich ook kandidaat stellen bij meerdere netwerken.

>> Klik hier voor de contactgegevens van de netwerkcoördinatoren.

Het netwerk selecteert via eerstelijnsvertegenwoordigers van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg de klinisch psychologen / klinisch orthopedagogen die mogelijks deel zullen uitmaken van het netwerk.

Indien u wordt geselecteerd, zullen afspraken worden gemaakt via een samenwerkingsovereenkomst tussen u en het netwerk. Deze gaan onder meer in op:

  • a. het aantal vergoedbare sessies per kalenderjaar;
  • b. het patiëntendossier;
  • c. de praktijkadres(sen) waar u de zorg verleent.

Aan welke criteria moet u voldoen om zich kandidaat te stellen?

In principe is een erkenning als klinisch psycholoog / klinisch orthopedagoog de basisvoorwaarde om zich kandidaat te kunnen stellen.

Zolang de erkenning als klinisch psycholoog / klinisch orthopedagoog nog niet mogelijk is, volstaat het dat de kandidaten over een visum als klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog beschikken afgeleverd door de FOD Volksgezondheid. Ook procedure voor de visumafgifte is op dit moment echter nog niet operationeel. Voor zolang dit het geval is, volstaat het om het netwerk een kopie van uw diploma te bezorgen. Dit diploma moet een masterdiploma in de psychologie zijn met een klinische psychologische oriëntatie of een master in pedagogische wetenschappen met een klinische orthopedagogische oriëntatie.

Daarnaast moeten klinisch psychologen / klinisch orthopedagogen die de sessies willen uitvoeren nog aan de volgende twee criteria voldoen:
minimaal 3 jaar professionele ervaring als klinisch psycholoog / klinisch orthopedagoog;
beschikbaar zijn om een wekelijks quotum van ten minste 4 sessies te realiseren.

Elk netwerk kan nog aanvullende voorwaarden definiëren die betrekking hebben op bepaalde lokale specificiteiten.

Meer informatie rond de stand van zaken van het visum en de erkenning? Klik hier.

Wat als er meer kandidaten zijn dan plaatsen?

Dan selecteert het netwerk de klinisch psychologen / klinisch orthopedagogen met de grootste theoretische ervaring en praktijkervaring in eerstelijnspsychologische zorg.

Wat is de planning van de uitrol van de conventie in een notendop?

17/12/2018

Goedkeuring conventie terugbetaling op het Verzekeringscomité van het RIZIV

Tot 11/02/2019

Mogelijkheid voor klinisch psycholoog / klinisch orthopedagoog om zich aan te melden bij de netwerkcoördinatoren.

11/02/2019-28/02/2019

De lijsten van klinisch psychologen / klinisch orthopedagogen worden gefinaliseerd met ondersteuning van de FOD Volksgezondheid. Ze worden overgemaakt aan de FOD en het RIZIV voor administratieve verwerking.

Van zodra de eerste lijsten geofficialiseerd zijn, worden deze geplaatst op de website van elk netwerk.

01/03/2019 – 01/04/2019

De contracten tussen de netwerken en de klinisch psychologen/orthopedagogen worden opgemaakt. Van zodra het contract is afgesloten, kan zorg binnen de conventie worden verstrekt en gefactureerd.

Meer informatie?

De volledige overeenkomst kunt u downloaden via deze link. 

Voor meer informatie kunt u daarnaast terecht op de website www.psy107.be. U vindt hier de presentaties terug van het infomoment dat op dinsdag 18 december rond deze conventie werd georganiseerd:

  • Financiering van de eerstelijnspsychologische zorg – Harmen Lecok (kabinet minister van Volksgezondheid). Geeft een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de terugbetaling (doelgroep, profiel van de zorgverstrekker, modaliteiten van terugbetaling).
  • Eerstelijnspsychologische zorg en budgettoewijzing – prof. Ronny Bruffaerts (KULeuven). Een toelichting bij de manier waarop een budget wordt toegewezen aan elk netwerk voor het realiseren van de terugbetaling
  • Overeenkomst met de netwerken geestelijke gezondheid volwassenen (107) betreffende de creatie van een aanbod eerstelijnspsychologische zorg – Koen Deraedt (RIZIV). Een toelichting bij de samenwerkingsovereenkomst tussen het netwerk en de klinisch psycholoog / klinisch orthopedagoog, vanuit het perspectief van alle betrokken partijen. Deze presentatie geeft een overzicht van de verschillende stappen die elke partij doorloopt bij de uitrol van de conventie. Vanaf slide 9 wordt dieper ingegaan op het perspectief van de klinisch psycholoog / klinisch orthopedagoog.
  • Planning voor de uitrol in de voorzieningen – Bernard Jacob (netwerkcoördinator art. 107 projecten).

Sinds 02/01/2019 kunt u ook terecht op het mailadres info-psy@health.fgov.be voor al uw resterende vragen. Daarnaast kunt u nog rechtstreeks contact opnemen met de netwerkcoördinator van uw regio >> Klik hier voor de contactgegevens. 


 
Deel deze pagina