Tuchtprocedure

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 13/07/2021.

Bent u van mening dat uw psycholoog zijn deontologische code heeft overtreden? Dan kunt u een klacht indienen bij de Tuchtraad verbonden aan de Psychologencommissie.

Inhoud

 

Welke klachten komen in aanmerking?

Vermoedt u dat een psycholoog de regels uit zijn deontologische code heeft overtreden? Dan kunt u een tuchtprocedure opstarten. Hiervoor moet uw klacht aan drie voorwaarden voldoen. Uw klacht moet handelen:

 1. over feiten die dateren na 25 mei 2014 (de inwerkingtreding van de deontologische code)
 2. over een psycholoog ingeschreven op de lijst van de Psychologencommissie. U kunt dit controleren via onze zoekfunctie.
 3. over het beroepsmatig handelen van de psycholoog of feiten uit het privéleven die daarop weerslag hebben.

Noemt de persoon tegen wie u klacht indient zichzelf psycholoog, maar vindt u hem niet terug in onze zoekfunctie? Dan is er mogelijk sprake van titelmisbruik. >> Klik hier om te lezen wat u in dat geval kunt doen.

Terug

Wie kan een klacht indienen?

In principe kan iedereen een klacht indienen:

 • een cliënt/patiënt,
 • een familielid van een cliënt/patiënt,
 • een werkgever,
 • een collega-psycholoog,
 • De Psychologencommissie,

Terug

Het verloop van de tuchtprocedure in het kort

De tuchtraad zal in eerste instantie bepalen of uw klacht in aanmerking komt voor een Tuchtprocedure. Indien dit het geval is,  wordt een onderzoek opgestart. Tijdens deze onderzoeksfase krijgt ook de psycholoog de kans om het klachtendossier in te kijken en zijn versie van de feiten te geven. Indien de Tuchtraad dit nodig acht, kan deze bijkomende informatie opvragen, getuigen oproepen of experten om advies vragen.

Op basis van de resultaten van het onderzoek beslist de Tuchtraad of de klacht gegrond is en of een sanctie is aangewezen. Zij doet dit na grondig overleg en bij meerderheid van stemmen. De deontologische code dient hierbij als toetssteen. Haar finale beslissing wordt bovendien telkens beargumenteerd.

>> Klik hier voor meer informatie over de Tuchtraad

>> Lees het volledige Reglement van inwendige orde ter precisering van de werking van de disciplinaire raden.

Terug

De mogelijke sancties

De sancties zijn bij wet vastgelegd. Indien er sprake is van een deontologische fout kan de tuchtraad één van de volgende drie sancties opleggen:

 • een waarschuwing
 • een schorsing: het verbod om de titel van psycholoog in België te dragen gedurende maximum 24 maanden. De psycholoog wordt tijdelijk geschrapt van de lijst van psychologen en mag tijdens deze periode in België noch de titel van psycholoog dragen, noch het daarmee bedoelde beroep uitoefenen.
 • een schrapping van de lijst van psychologen: het definitieve verbod om de titel van psycholoog nog langer te dragen in België. De psycholoog wordt definitief geschrapt van de lijst van psychologen en de persoon moet in België de titel van psycholoog definitief afleggen en mag niet langer het daarmee bedoelde beroep uitoefenen. Hij/zij kan ten vroegste vijf jaar na de uitspraak een aanvraag tot eerherstel indienen bij de Tuchtraad. Dit eerherstel wordt slechts toegekend indien buitengewone omstandigheden dit rechtvaardigen.
  • Indien de psycholoog niet van Belgische origine is, maar afkomstig uit een ander EU-land, dan wordt ook de bevoegde instantie uit zijn land van herkomst ingelicht. Dit gebeurt in navolging van de Europese Richtlijn 2005/36/EG.  De gegevensuitwisseling gebeurt echter steeds op vertrouwelijke wijze.

De Tuchtraad kan een klacht ook laten vallen wanneer zij geen deontologische overtreding hebben vastgesteld.

Terug

Wat u niet kan bereiken via een tuchtprocedure

 • Schadevergoeding: de tuchtraad kan niet beslissen over de aansprakelijkheid van de psycholoog en kan u dus geen schadevergoeding toekennen. Indien u een schadevergoeding wenst te bekomen met uw klacht dient u zich te richten tot de gewone rechtbanken.
 • Rechtzetting of terugtrekking van een rapport gebruikt in gerechtelijke procedure: u kunt dit niet bekomen via een tuchtprocedure. De tuchtraad is niet bevoegd om zich daarover uit te spreken. De Tuchtraad kan u ook niet bevestigen dat zij deontologische fouten hebben vastgesteld in het rapport dat een psycholoog heeft geschreven. 

Zowel voor het bekomen van een schadevergoeding als een rechtzetting/terugtrekking van een rapport verwijzen we u naar uw advocaat.

Terug

Het doel van tuchtrecht

Het tuchtrecht bedoelt de kwaliteit van de diensten van psychologen te bewaken en te bevorderen en bouwt zo mee aan het algemeen belang en het vertrouwen in de psychologische discipline. Een disciplinaire sanctie moet daarbij gezien worden als middel om het problematisch gedrag van een psycholoog bij te stellen, eerder dan het te bestraffen. Vanuit die optiek krijgt een klager ook geen informatie over de tuchtprocedure. Een tuchtprocedure speelt zich immers steeds af tussen de psycholoog en de tuchtraad. Het tuchtrecht dient niet het individueel belang van de klager en beschouwt hem ook niet als een partij in de zaak.

Terug

Wordt u op de hoogte gebracht van het verloop en de uitkomst van uw klacht?

Als klager doet u melding van een mogelijke deontologische fout, maar wordt u niet noodzakelijk verder betrokken in de Tuchtprocedure. Dit betekent dat de Tuchtraad u niet op de hoogte brengt van het verloop van de procedure of zijn beslissing. Deze heeft daarvoor wettelijk gezien niet de bevoegdheid.

De tuchtraad kan u om meer informatie vragen over uw klacht en kan u zelfs oproepen voor een persoonlijke getuigenis, maar enkel indien deze dit zelf nodig vindt. De tuchtraad hoeft ook niet in te gaan op de vraag om in persoon gehoord te worden. Een getuigenis speelt zich overigens steeds af in aanwezigheid van de psycholoog tegen wie u klacht hebt ingediend.

Terug

Hoe kan u een klacht indienen?

Bij voorkeur dient u uw klacht in aan de hand van het volgende Klachtenformulier

Daarin vermeldt u:

 • Uw naam, adres en woonplaats,
 • Uw telefoonnummer,
 • De volledige naam en het werkadres van de betrokken psycholoog,
 • Het inschrijvingsnummer van de psycholoog. >>Klik hier om het nummer op te zoeken.
 • De data en de plaats van de (verschillende) feiten,
 • Een omschrijving van de klacht,
 • Uw handtekening,
 • In bijlage voegt u eventueel relevant bewijsmateriaal toe.

 

U kunt uw klacht op verschillende manieren indienen:

Via mail klacht@compsy.be  

Of via de post:

Psychologencommissie 

T.a.v. de griffier van de Tuchtraad

Kunstlaan 3

1210 Brussel                    

U ontvangt van de griffier van de Tuchtraad een ontvangstbevestiging wanneer hij uw klacht heeft ontvangen.

Terug


 
Deel deze pagina