Communicatie m.b.t. de vaccinatie / verplichting tot vaccinatie in de zorg

De Psychologencommissie ontving de afgelopen weken steeds meer vragen en klachten met betrekking tot het vaccinatiebeleid in België, en dit des te meer sinds bekend werd dat vaccinatie in de zorg normaliter verplicht wordt vanaf 1 januari 2022. De Psychologencommissie wenst u hierover in samenspraak met de beroepsverenigingen zo goed mogelijk te informeren.


Inschrijving bij de Psychologencommissie

U zal nog steeds kunnen inschrijven bij de Psychologencommissie, ook als u geheel zou weigeren te worden gevaccineerd of enkel uw boosterprik weigert. Het plan dat momenteel op tafel ligt, gaat immers uit van de FOD Volksgezondheid, die geen bevoegdheden heeft met betrekking tot het wettelijke kader van de Psychologencommissie. Het lijkt dan ook nagenoeg onmogelijk dat het zover zou komen dat de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog in die zin zou worden aangepast dat een vaccinatie vereist is opdat inschrijving mogelijk is.

Dit betekent bijgevolg ook dat u nog steeds de titel van psycholoog of een daarmee samengestelde titel zal kunnen dragen, ook als u zich niet zou laten vaccineren of uw boosterprik weigert.

Deontologische aandachtspunten

Ondanks dat u niet gevaccineerd moet zijn of uw boosterprik moet nemen om te kunnen inschrijven bij de Psychologencommissie, vinden wij het noodzakelijk een aantal deontologische principes onder uw aandacht te brengen.

Wij herinneren er u vooreerst graag aan dat elke psycholoog ertoe gehouden is de waardigheid van het beroep niet in het gedrang te brengen (art. 2 DC). Verder is elke psycholoog zelf verantwoordelijk voor de methodes die deze hanteert (art. 25 DC). Daarnaast moet elke psycholoog handelen binnen diens competentiegebied en zich onthouden van uitspraken waarvoor deze niet over de vereiste competentie beschikt (art. 32 DC). Tot slot is elke psycholoog verplicht om de professionele identiteit en onafhankelijkheid van andere beroepsbeoefenaars, zoals bv. virologen, te respecteren (art. 50 DC).

Het is binnen dit kader, en het ruimere kader van de deontologische code, dat de tuchtinstanties uitspraak zullen doen over tuchtklachten. Het komt enkel aan de tuchtinstanties toe om in concrete zaken uitspraak te doen. Wij zullen u hier desgevallend ten gepaste tijde over informeren.

In afwachting van eventuele rechtspraak van de tuchtinstanties, beperken wij ons door mee te geven dat de tuchtinstanties mogelijks volgende elementen in aanmerking zouden kunnen nemen bij hun beoordeling of de deontologische code al dan niet werd geschonden:

  • Gaat het om een louter eigen keuze om het vaccin te weigeren, dan wel om het actief aanzetten tot het niet-vaccineren van cliënten/patiënten, de naaste omgeving,…?
  • Gaat het om stellingnames in de privésfeer, dan wel in de publieke sfeer?
  • Spreekt u wetenschappelijk onderzoek uit de geneeskunde tegen, dan wel beperkt u zich tot het bekritiseren van bepaalde vaccinatiekeuzes op grond van wetenschappelijk onderzoek in de psychologie?

Het spreekt voor zich dat u recht heeft op een eigen mening, en het is volkomen normaal dat de meningen verschillen over een onderwerp dat tot steeds meer polarisering leidt in onze samenleving. Wij wensen u er louter aan te herinneren dat u als psycholoog ook gehouden bent tot naleving van een aantal deontologische regels, die mogelijks grenzen kunnen stellen aan het in elk geval publiekelijk uiten van deze mening.

Verplichting tot vaccinatie in de zorg: wie behartigt uw belangen?

De verplichting tot vaccinatie in de zorg leidt tot heel wat commotie. De Psychologencommissie zal zich hier – met uitzondering van het deontologische aspect – niet over uitspreken, vermits deze daartoe niet bevoegd is en ook niet over deze competentie beschikt.

Wel wenst de Psychologencommissie er uw aandacht op te vestigen dat u steeds terecht kunt bij uw beroepsvereniging met uw vragen en bezorgdheden. Uw beroepsvereniging is er om uw belangen te behartigen. Zij zullen dan ook ongetwijfeld met uw vragen en bezorgdheden aan de slag gaan, en deze delen met de daartoe bevoegde instanties.

Hier kunt u alvast de visie vinden van UPPsy-BUPsy en VVKP.


 
Deel deze pagina