Kris Luyckx voorzitter van de Nederlandstalige Tuchtraad

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 5/11/2018.

Op 20 april 2015 benoemde onze voogdijminister, minister van Middenstand Borsus, Kris Luyckx tot voorzitter van de Nederlandstalige kamer van onze Tuchtraad. Zijn mandaat geldt voor een termijn van zes jaar. Met zijn ruime ervaring is meester Luyckx, bekend strafpleiter en vennoot van het advocatenkantoor Desdalex, een geschikte persoon voor de functie. Zo fungeerde hij als plaatsvervangend rechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (2003-2011). Hierdoor is recht spreken hem niet vreemd. Als huidig voorzitter van de Raad van Economisch onderzoek inzake vreemdelingen te Brussel, is hij overigens goed vertrouwd met de werking van administratieve rechtscolleges.

Op de vraag wat volgens hem de focus van de Tuchtraad moet zijn, antwoordt meester Luyckx: "Elk wettelijk erkend en zichzelf respecterend beroepsorgaan dient te voorzien in een goed functionerend tuchtsysteem. De bescherming die dit systeem biedt, is echter geen "of-of-", maar een "en-en-verhaal". In eerste instantie ruggensteunt het de ethisch geëngageerde erkende psychologen. Zij hebben het beste voor met hun cliënten én hun vakgebied. Een toezichtsorgaan en een sanctiemechanisme voor collega's die het niet zo nauw nemen, biedt de hele beroepsgroep de kwaliteitsbewaking die ze verdient. In tweede instantie komt alle cliënten van psychologen bescherming toe in de gedaante van een klachtrecht. Zij bevinden zich immers vaak in een zwakkere positie wanneer het gaat over het aankaarten van wanpraktijken."

Meester Luyckx vindt het bovendien een eer de Psychologencommissie te mogen bijstaan in het opstarten van de Tuchtraad. "Het is een opportuniteit én een uitdaging om niet alleen de krijtlijnen uit te tekenen waarbinnen de tuchtrechtspraak zich zal ontwikkelen, maar ook mee te schrijven aan de concrete invulling ervan." Volgens Kris Luyckx zal het tuchtrecht ervoor zorgen dat "het beroep van psycholoog in de toekomst nog meer de maatschappelijke status en het aanzien zal verkrijgen die ze verdient."  

Momenteel is het nog wachten op de benoeming van de andere voorzitters: voor de Nederlandstalige en Franstalige kamers van de Raad van Beroep en voor de Franstalige kamer van de Tuchtraad. Dit is voorzien voor heel binnenkort. Eens de vier voorzitters aangesteld, zullen alle Raadsleden zich buigen over een Reglement van Interne Orde. Dit reglement moet de concrete richtlijnen vastleggen inzake de werking van de Tuchtraad en Raad van Beroep.


 
Deel deze pagina