Wanneer is een beroepsvereniging voor psychologen voldoende representatief?

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 3/12/2020.

Gelieve te noteren dat aanvragen voor erkenning als beroepsvereniging vóór 31 maart 2024 moeten worden ingediend bij de FOD Economie op het volgende e-mailadres Info-intelber@economie.fgov.be

De beroepsverenigingen erkend als voldoende representatief voor de beroepsgroep

Wanneer is een beroepsvereniging voor psychologen voldoende representatief?

Twee officiële erkenningen bevestigen dat een beroepsvereniging voldoende representatief is voor de beroepsgroep van psychologen:

 • Een erkenning als 'nationale beroepsvereniging voor psychologen' door de minister van Middenstand: via deze erkenning mogen de afgevaardigden van de beroepsvereniging als 'Commissieleden' zetelen in de plenaire vergadering van de Psychologencommissie. Meer over de criteria voor deze erkenning.
 • Een erkenning als 'beroepsvereniging' door de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMOas. Via deze erkenning kunnen de afgevaardigden van de beroepsvereniging zetelen in deze federale adviesraad en haar ondercommissies. Dit overlegplatform verdedigt de belangen van de zelfstandigen en KMOas overheen verschillende beroepen. Deze erkenning verleent echter nog geen recht om in de Psychologencommissie te zetelen. Meer over de criteria voor deze erkenning.

Hoe kan een vereniging erkend worden als 'nationale beroepsvereniging voor psychologen' door de minister van Middenstand?

Een beroepsvereniging mag pas zetelen in de Psychologencommissie op voorwaarde dat de minister van Middenstand en Zelfstandigen van mening is dat zij voldoende representatief is voor de beroepsgroep van psychologen. Pas dan wordt zij erkend als een anationale beroepsvereniging voor psychologena.

Hiervoor worden een aantal erkenningscriteria gehanteerd die voortvloeien uit een Koninklijk besluit tot regeling van de erkenning van de nationale beroepsfederaties van psychologen. In dit KB wordt ook verwezen naar een aantal bijkomende voorwaarden bepaald in artikel 7 van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog.

Samengenomen vereisen de erkenningscriteria onder meer dat de beroepsvereniging:

 • Minstens 2 jaar haar activiteit uitoefent,
 • Zich uitsluitend bezighoudt met de studie, de bescherming en de bevordering van de professionele, socio-economische, morele en wetenschappelijke belangen van de psycholoog,
 • Beschikt over een administratieve structuur die geschikt is om de bovenstaande activiteiten te organiseren en om aan haar leden informatie en diensten te verstrekken,
 • Voldoet aan de door de Koning gestelde voorwaarden van representativiteit en dit zowel globaal als apart voor elke sector die zij vertegenwoordigt,
 • Actief is in minstens vijf provincies en geen leden uitsluit op basis van de plaats van hun beroepsuitoefening,
 • Een vrij opgerichte en onafhankelijke vereniging is ten opzichte van de overheid,
 • Een ledenbijdrage van minstens 18,6 euro per jaar vraagt,
 • Een deel van de ledenbijdragen betaald krijgt door haar aangesloten verenigingen,
 • Sedert minstens één jaar een periodieke uitgave met minstens drie nummers per jaar uitgeeft en die opstuurt aan haar leden.

Lees de officiële criteria en de erkenningsprocedure na in het Koninklijk besluit van 21 mei 1996 tot regeling van de erkenning van de nationale beroepsfederaties van psychologen en van de vertegenwoordiging van de erkende federaties in de Psychologencommissie

Klik om te lezen hoe de zetels verdeeld worden

 


 
Deel deze pagina