Waar gaat uw inschrijvingsbijdrage naartoe?

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 23/12/2019.

Inzet van uw inschrijvingsbijdrage enkel binnen de grenzen van onze missie

Wij leggen hieronder uit waarin wij uw inschrijvingsbijdrage investeren.

Bevoegdheid aangaande tuchtrecht

In 2013, met de publicatie van de deontologische code en het tuchtrecht voor psychologen, kreeg de Psychologencommissie er een nieuwe bevoegdheid bij van de wetgever. Voortaan dient onze instantie ook geld te besteden aan het toezicht op de naleving van de deontologische regels en aan de behandeling van eventuele klachten. Hiervoor werden twee nieuwe organen ingericht: een Tuchtraad en een Raad van Beroep. Deze Raden kwamen vorig jaar voor het eerst bijeen. De wet voorziet dat de voorzitters en leden van deze Tuchtraden vergoed worden per zitting. De bepalingen aangaande deze vergoeding kunt u hier nalezen. Daarnaast diende de staf van de Commissie ook uitgebreid te worden met twee griffiers om deze raden zowel administratief als inhoudelijk te ondersteunen.

>> Klik voor meer informatie over de bestaansreden van de deontologische code

>> Klik voor meer informatie over de werking van de Tuchtraden

Deontologische ondersteuning

De Psychologencommissie wil niet enkel straffend te werk gaan. Zij hecht immers veel belang aan een proactieve, ondersteunende rol waarbij psychologen voldoende geïnformeerd worden over hun plichten.  Een goede kennis van de deontologische regels en andere relevante regelgeving zorgt er immers voor dat fouten vermeden kunnen worden. Overigens blijven er, zoals in elke beroepscode, grijze zones die aanleiding geven tot onzekerheid.  Daarom wil de Psychologencommissie haar deontologische dienstverlening verder uitbouwen en:

  • De informatie op onze website verder aanvullen met frequente vragen en hun antwoorden,
  • Brochures met handvatten uitwerken rond relevante thema's.

>> Klik voor meer info over de werking van onze deontologische dienst.


Titelbescherming en titelmisbruik

Vandaag zijn er nog steeds personen die de titel van psycholoog gebruiken zonder een inschrijving op de lijst van de Psychologencommissie. Een deel van hen bezit geen licentiaats- of masterdiploma in de psychologie. Bovendien onderschrijven zij zo de juridisch verankerde deontologische code niet. Om de integriteit van ons beroep beter te kunnen garanderen, wil de Psychologencommissie tot gerichtere acties overgaan.

Administratieve procedures

Op het ritme van het stijgend aantal inschrijvingen wordt ook onze administratieve dienstverlening stapsgewijs uitgebreid. Zo kunnen we de inschrijvingsaanvragen- en hernieuwingen tijdig verwerken. Met de wet op de klinische psychologie zullen we onze administratie ook moeten afstemmen op de nieuwe erkenningsprocedures voor klinisch psychologen. Deze zullen niet via ons verlopen, maar via erkenningscommissies op gemeenschapsniveau. Toch zullen wij onze databank moeten uitbreiden zodat we de informatie komende van deze nieuwe erkenningsinstanties kunnen verwerken.

Meer bevoegdheden, meer medewerkers, meer kantoorruimte

Het moge dus duidelijk zijn dat de uitbreiding van de bevoegdheden en de wens om alle mogelijkheden binnen de grenzen van onze missie te benutten, ervoor zorgen dat de kosten voor de Psychologencommissie exponentieel zijn toegenomen tijdens de afgelopen jaren. In concreto dient de staf van de Psychologencommissie quasi verdubbeld te worden in de komende jaren, wat dan weer de nood aan grotere burelen met zich meebrengt. De plenaire vergadering gaf daarom haar goedkeuring om te anticiperen op mogelijke verliezen en een verhoging van de registratiebijdrage te vragen aan de voogdijminister.

Hoe plannen wij onze werking en onze financiën transparant te houden?

De middelen van de Psychologencommissie beperken zich tot de jaarlijkse inschrijvingsbijdrages van psychologen. Wij hebben er dan ook begrip voor dat u wil weten waarvoor uw bijdrage wordt ingezet. Wij nemen ons dan ook voor om transparant te communiceren over onze werking en onze financiële situatie. Het financiële rapport van 2015, 2016 en 2017, nemen we alvast op in ons jaarverslag. Ook statistieken over de klachtenbehandeling krijgen er voortaan een vaste plaats. En stellen we ook de verslagen van de plenaire vergaderingen via onze website ter beschikking.  


 
Deel deze pagina